ఉమర్ చేసిన దేశ ద్రోహం ఏంటీ? అతడిపై ఎవరు తుపాకితో అటాక్ చేశారు? ( ఎక్స్ క్లూజీవ్ ఇంటర్వ్యూ..వీడియో)