నిజామాబాద్‌ అభ్యర్థిని మాత్రమే ఎందుకు పెంటింగ్‌ పెట్టారు?