అప్పుడు తిట్టుకున్నారు...ఇప్పుడు కాళ్లుమొక్కుతున్నారు...ఎందుకు?