ఆమె -బాలూ అగ్నివేశ్ (కవిత)

01:43 - April 4, 2019

         ఆమె  

తను చిలిపిగా నవ్వుతుంది.
కొంటెగా చూస్తుంది.
మత్తుగా మాట్లాడుతుంది.
ప్రేమగా హత్తుకుంటుంది.
మౌనంగా భయపెడుతోంది.
నెమలిలా నాట్యమాడుతుంది.
కోయిలలా పాట పాడుతుంది.
రుద్రమలా గర్జిస్తుంది.
అమ్మయి లాలిస్తుంది.
నాన్నయి ధైర్యం ఇస్తుంది.
ఒకరికి పుట్టుకనిస్తుంది.
తన రక్తమాంసాలే పాలుగా ఇస్తుంది.
తన కొంగే దుప్పటయ్ కప్పుతుంది.
తన గాజులే ఆటవస్తువు అవుతుంది.
తన కాలీ కడుపు, మన కడుపు నింపుతుంది.
తన అడుగులో అడుగై నడిపిస్తుంది.
తన చేతిని విడిచినప్పుడు కుమిలిపోతుంది.
చివరకు పండుటాకుల వాడిపోతుంది.
మట్టిలో మట్టిలా కలిసిపోతుంది.\

                                                                                                                                                   కవి: బాలు అగ్నివేశ్

                                                                                                                                                                  విద్యార్థి (Bsc.mbc)