తెలంగాణాలో మంత్రివర్గ విస్తరణప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా...?