ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో ఫ్యాన్లు తొలగించాలంటున్న టీడీపీ....ఎందుకో తెలుసా?