అప్పుడు బీకాం...ఇప్పుడు బిఏ...ఇంతకీ అసలు చదివిందేంటి?