మూడో క్లాస్ పోరడు సూసైడ్ చేస్కుంటనన్నడు.. ఏంబుట్టి కాలవడ్డదో ఈనికి..