ఇదీ.. ఆవుపై మోడీ అసలు భక్తి.. చూసి షాక్ అవ్వకండి..