పాఠ్యపుస్తకాలనుంచి చరిత్రను తొలగిస్తున్న మోడీ...ఎందుకో తెలుసా?