కేసీఆర్‌ మంత్రి వర్గాన్ని ఏర్పరచకపోవడానికి కారణాలు ఇవేనా...?