కాళేశ్వరం ఓపెనింగ్‌కి హరీష్‌ను ఎందుకు పిలవలేదు...?