అధికారుల నిర్లక్ష్యాన్ని నిలదీసిన ఇంటర్‌ విద్యార్థిని ధైర్యం చూడండి....