హార్ట్‌ ఎటాక్‌ ప్రభావం...ఈ వయసు వాల్లలోనే ఎక్కువట!