ఎగ్జిట్‌ పోల్స్‌ వచ్చారు...ఆదానీ ఆదాయం పెరిగింది...!