కమ్యూనిస్టులు ఒక్కటయ్యారు...మరి కోదండరాం దారెటు...?