సంవత్సరం మొత్తం చేసేది అడ్డమైన పనులు...ఈ ఒక్కరోజు మాత్రం పత్తిత్తులట!