ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చేరాలంటే 2000.. హాయ్ చెబితే 200 ఫైన్