తాగి ప్రెస్ మీట్ కి వొస్తే గిట్లనే ఉంటది నవ్వు ఆపుకోలేరు