ఈ దేశంలో ఇంకా రిజర్వేషన్ అవసరమా?: ఈ వీడియో చూడండి

10:38 - January 26, 2019

 

 

 

 

 

 

 

ఎవరికి అవసరం?ఎందుకు అవసరం? అసలు ఏమిటీ రిజర్వేషన్?? భారతదేశం ఇంత అభివృద్ది  చెందిన తర్వాత కూడా రిజర్వేషన్ల అవసం ఉందా? ఒక్క సారి ఇది చూస్తే అర్థం కావచ్చేమో...