ప్రణయ్ ఇంటివద్ద ఈ నాయకుడి ఆఫర్.. అన్ని పార్టీలు షాక్..