పార్టీ టిక్కెట్‌ కావాలా...అయితే రూ.25వేలు కడితే చాలట!