జనానికి చిరాకు తెప్పించిన వీరు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు...?