ఇంటర్‌ బోర్డులో తప్పు జరిగింది...మరి చేసింది ఎవరు?