ఆ ప్రమాదంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇంత నిర్లక్ష్యమా...?